Általános Szerződési Feltételek

Green Plan Energy Környezetvédelmi Kft.
PORFESTŐ ÜZEM – ÓZD
Általános Szerződési Feltételek

A vállalkozó adatai

Cégnév: Green Plan Energy Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített Név: Green Plan Energy Kft.
Székhely: 3700 Kazincbarcika, Pollack Mihály utca 3. 1. em. 3.
Cégjegyzékszám: 05-09-019677
Adószám: 22682468-2-05
KSH szám: 22682468-4321-113-05.
Bankszámlaszám: Budapest Bank Zrt. 10102237-25794300-01005998
E-mail cím: info@greenplan.hu
Képviseletében eljár: Plachy Gyöngyi, ügyvezető / Plachy László, ügyvezető

Bevezető

A jelen Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF-ben), illetve az egyedi vagy keretszerződésben (továbbiakban: Szerződés) foglaltak a Felek közötti teljes megállapodást alkotják. A Felek között létrejött minden korábbi megállapodás, egyeztetés, levelezés a Szerződés aláírását követően nem képeznek hivatkozási alapot, kivéve, ha a Felek a Szerződésben kifejezetten így állapodnak meg.
Jelen ÁSZF-re és a felek között létrejött Szerződésre a magyar jog az irányadó.
Az ÁSZF időbeli hatálya: a kihirdetés napjától az ezt követően közzétett módosításokkal, az ÁSZF visszavonásig hatályos.
Az ÁSZF területi hatálya: Magyarország területe.
Az ÁSZF célja, tárgya, személyi hatálya: Jelen ÁSZF a Green Plan Energy Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Vállalkozó) és Ügyfelei

(továbbiakban: Megrendelő(k), vagy Vevő(k) – együttesen továbbiakban: Felek) – között létrejövő egyedi vagy keret vállalkozási szerződések általános feltételeit tartalmazza.
Jelen ÁSZF a Felek között létrejött Szerződések elválaszthatatlan mellékletét képezi.
A Felek jelen ÁSZF-től a Szerződésekben eltérhetnek, ennek hiányában azonban az ÁSZF rendelkezései külön kikötés nélkül kötelezőek mind a Vállalkozóra, mind a Megrendelőre.
Az ÁSZF-et és annak esetleges módosításait a Vállalkozó székhelyén és honlapján teszi közzé, illetve elérhetővé.
A Vállalkozó jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására, mely módosítás – a Felek Szerződésben foglalt eltérő kikötése hiányában – a hatályban lévő vállalkozási szerződésekre is vonatkoznak.
A Vállalkozó a módosított ÁSZF-t köteles annak hatálybalépése előtt 30 nappal a honlapján közzétenni, illetve a módosítás tényéről a folyamatban lévő szerződések tekintetében a Megrendelőt értesíteni. Amennyiben az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Megrendelő a módosítás ellen nem emel kifogást, az elfogadottnak minősül. Amennyiben Megrendelő a 30 napos határidőn belül kifogással él, úgy Felek a köztük hatályban lévő Szerződés kiegészítéseként rendelkeznek az ÁSZF-től való eltérésről.

Az ÁSZF alapvető fogalmai

Ajánlatkérés: A Megrendelő által írásban – ezen belül bármilyen formában – leadott az igényelt munka pontos meghatározását, körülírását tartalmazó dokumentum.

Árajánlat: a Megrendelő érdeklődésére adott gyártási ár, gyártási határidő ajánlat. Tájékoztató jellegű, a rendelés visszaigazolásig a változtatás jogát fenntartja a Vállalkozó. Annak elfogadása esetén sem minősül szerződésnek.

Megrendelés: a Vállalkozó árajánlata alapján született partneri rendelés. Szerződésnek nem minősül. Szerződéses dokumentumnak kizárólag a Vállalkozó által történt írásbeli visszaigazolását követően válik.

Rendelés visszaigazolás: a Megrendelő megrendelése és annak visszaigazolása révén a felek között a szerződéses viszonyt létesítő dokumentum. A visszaigazolással a végleges szerződés hatályba lép a két fél között. Tartalma a szerződés érvényessége alatt kötelező érvényű a felek számára. Az árajánlat és a visszaigazolás eltérése esetén a rendelés visszaigazolás adatai a mérvadóak, amennyiben ezzel szemben a Megrendelő írásban ellenvetéssel nem él.

Szerződéses jogviszony: a Megrendelő és a Vállalkozó között fennálló szerződéses kapcsolat, mely kötelmeit a rendelés visszaigazolás tartalmazza. Ezekben rögzítettek kötik mindkét felet. A szerződéses jogviszonyt a rendelés visszaigazolása létesíti, és a teljesítésigazolás szerepét betöltő szállítólevél zárja le. A Vállalkozó a megrendelés kézhezvételével még nem kötelezheti a megrendelés teljesítésére, csak annak visszaigazolását követően.

Üzleti titok: Felek Szerződésben vállalt kötelezettségeihez kapcsolódó olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a Megrendelő/Vállalkozó jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné.

Az ÁSZF alapvető fogalmai

Ajánlatkérés: A Megrendelő által írásban – ezen belül bármilyen formában – leadott az igényelt munka pontos meghatározását, körülírását tartalmazó dokumentum.

Árajánlat: a Megrendelő érdeklődésére adott gyártási ár, gyártási határidő ajánlat. Tájékoztató jellegű, a rendelés visszaigazolásig a változtatás jogát fenntartja a Vállalkozó. Annak elfogadása esetén sem minősül szerződésnek.

Megrendelés: a Vállalkozó árajánlata alapján született partneri rendelés. Szerződésnek nem minősül. Szerződéses dokumentumnak kizárólag a Vállalkozó által történt írásbeli visszaigazolását követően válik.

Rendelés visszaigazolás: a Megrendelő megrendelése és annak visszaigazolása révén a felek között a szerződéses viszonyt létesítő dokumentum. A visszaigazolással a végleges szerződés hatályba lép a két fél között. Tartalma a szerződés érvényessége alatt kötelező érvényű a felek számára. Az árajánlat és a visszaigazolás eltérése esetén a rendelés visszaigazolás adatai a mérvadóak, amennyiben ezzel szemben a Megrendelő írásban ellenvetéssel nem él.

Szerződéses jogviszony: a Megrendelő és a Vállalkozó között fennálló szerződéses kapcsolat, mely kötelmeit a rendelés visszaigazolás tartalmazza. Ezekben rögzítettek kötik mindkét felet. A szerződéses jogviszonyt a rendelés visszaigazolása létesíti, és a teljesítésigazolás szerepét betöltő szállítólevél zárja le. A Vállalkozó a megrendelés kézhezvételével még nem kötelezheti a megrendelés teljesítésére, csak annak visszaigazolását követően.

Üzleti titok: Felek Szerződésben vállalt kötelezettségeihez kapcsolódó olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a Megrendelő/Vállalkozó jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné.

A szerződés

Az ajánlat, illetve annak elfogadása és módosítása tekintetében a Felek írásbeliséget kötnek ki. A Vállalkozó az ajánlatában foglaltak módosítására irányuló megrendelői igényt kizárólag írásos bejelentés alapján fogadja be és tekinti tárgyalási alapnak.
A Szerződésben a Felek elismerik, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit egyedileg megtárgyalták.
A Szerződés aláírásával Felek kijelentik, hogy jelen ÁSZF nem tartalmaz a Ptk. 6:78. § (2) bekezdése szerinti olyan feltételt, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól, vagy a szokásos szerződési-, illetve a Felek között korábban alkalmazott gyakorlattól, illetőleg az esetlegesen eltérő feltételeket a Szerződésben rögzítették.
A Felek a köztük létrejött Szerződést közös megegyezéssel, írásban módosíthatják, illetve kiegészíthetik.
Amennyiben olyan előre nem látható esemény következik be, amely lényegesen megváltoztatja a teljesítés feltételeit, vagy ami jelentős hatással van a Vállalkozó üzleti tevékenységére, úgy a Felek a Szerződést a jóhiszeműség és tisztesség követelményeire figyelemmel módosítani kötelesek.
A Megrendelő a teljesítés megkezdése előtt a szerződéstől elállhat, azonban a Vállalkozó kárát köteles megtéríteni.
Bármely Fél jogosult a szerződéstől elállni, ha tudomására jut, hogy a másik féllel szemben csőd- vagy felszámolási eljárás indult, illetve ha magával szemben végelszámolást indít, továbbá ha a másik Fél a Szerződést súlyosan megszegte, így különösen ha

– a Vállalkozó neki felróható okból – közös megegyezés vagy vis maior hiányában – a Szerződésben meghatározott teljesítési határidőt, illetve az esetleges póthatáridőt 30 nappal túllépi.
– a Megrendelő a célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítását a Vállalkozó figyelmeztetése ellenére is fenntartja, vagy a Vállalkozói díjat (előleget) határidőben nem fizeti meg.

A Megrendelő indokolatlan elállása esetén a Vállalkozó jogosult a Szerződésben rögzített díjakon felül a felmerült közvetlen és közvetett kárának, illetve az azok érvényesítése körében felmerült költségeinek a megtérítésére is.

A teljesítés

A teljesítés helyét, idejét, a teljesítés és a fizetés ütemezését a megrendelőlap tartalmazza.

Felek a teljesítés során együttműködésre kötelesek.
E körben különösen: Megrendelő köteles bejelenteni képviselőinek nevét és elérhetőségeit, illetve az ezekben és egyéb Szerződésben szereplő adataiban bekövetkezett változásokról a Vállalkozót haladéktalanul értesíteni. A mulasztásból eredő kárért Megrendelő teljes felelősséggel tartozik

A Felek között folytatott, Szerződést érintő információcserének, tájékoztatásnak írásban kell történnie és az alábbi esetekben tekintendő közöltnek:

– telefax vagy elektronikus levél útján történt értesítés esetén, ha annak átvételét a címzett visszaigazolta, vagy annak megküldését a küldő fél igazolni tudja
– személyes kézbesítés esetén az átvételi elismervény másik fél által kijelölt személy aláírta
– postai kézbesítés esetén, amennyiben a tértivevény a küldő fél részére visszaérkezett, illetve azt igazolható módon a címzett általa ismert címére tértivevényes ajánlott küldeményként postázta

Teljesítési határidő: Az árajánlattal közölt határidő csak tájékoztató jellegű, a határidő csak a rendelés visszaigazolást követően köti a szállítót. A vevő részéről hiányosan megküldött dokumentáció esetén a határidőt a szállító egyoldalúan módosíthatja.

A Szerződésben megjelölt teljesítési határidő(k) a Felekre nézve kötelezőek, feltéve, hogy előre nem látható, a Vállalkozó akaratától független körülmények (továbbiakban: vis maior) annak betartását nem akadályozzák. Vis maior felmerülése esetén a Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni (akadályközlés) a felmerült tényezőről, illetve annak a teljesítésre gyakorolt hatásáról. Akadályközlés esetén a Felek írásban új határidő tűzésében állapodhatnak meg. Megállapodás, illetve a teljesítés követelésére jogosult fél elállás hiányában a teljesítési határidő a vis maior ideje alatt nyugszik, az akadály megszűnését követően a teljesítési határidő a vis maior bekövetkezésekor még hátra lévő idővel

Felek a Vállalkozó Szerződés szerinti szolgáltatást főszabály szerint oszthatatlannak tekintik, azonban a Szerződésben részteljesítés lehetőségében állapodhatnak meg.
A termékek, szállítólevéllel (mint teljesítésigazolással) igazolt mennyiségi és minőségi átadása. A termékek vevő általi elszállítása esetén a minőségi és mennyiségi átvétel a Vállalkozó telephelyén történik. Amennyiben a termékeket a Vállalkozó szállítja, úgy a mennyiségi átvételt a szállítólevél igazolja. Minőségi átvételt a Megrendelőnek 48 órán belül meg kell tennie. 48 órán túli reklamáció esetén a termék minőségileg és mennyiségileg átvettnek minősül.
Vállalkozói kötelezettség alóli mentesség: Szállítási határidő betartására vonatkozó kötelezettsége nem áll fenn a Vállalkozónak abban az esetben, ha rendkívüli, el nem határolható okok folytán üzemzavar keletkezik, illetve az áru feladása akadályba ütközik, és az átadás, vagy a szállítás 5 munkanapnál nem nagyobb késéssel valósul meg. Erről a vállalkozó köteles a megrendelőt tájékoztatni, illetve hivatalos úton szállítási halasztásban megegyezni. A Vállalkozó teljesítési kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha a megrendelőnek a Vállalkozó felé lejárt tartozása van. Ebben az esetben a Vállalkozó jogosult a termék visszatartására a tartozás kiegyenlítéséig.
Reklamáció: A Megrendelő a mennyiségi átvételt követően 1 munkanapon belül élhet mennyiségi és minőségi reklamációval. Így a minőségi átvételt 1 napon belül kell elvégeznie. A rejtett vagy nem észlelhető minőségi hibák miatti reklamációval a Megrendelő csak a szállítólevéllel igazolt átvételi dátumot követő 15 napon belül élhet. Ezen 15 napon túl, írásos reklamáció hiányában a megrendelés mennyiségileg és minőségileg is teljesítettnek számít. Reklamációt a Vállalkozó csak írásos formában fogad el, a megfelelő dokumentumokkal alátámasztva. Mechanikai sérülésekkel kapcsolatos reklamációt a mennyiségi reklamációval azonos módon 1 munkanapon belül fogad el a Vállalkozó. Ezen határidőkön túli reklamációt nem fogad el. Minőségileg kifogásolt áru esetén a Megrendelő csak akkor számíthat

árcsökkentésre, pótszállításra, ha a kifogásolt árut visszaszolgáltatja. A hegesztési hibákból fakadó felületi problémákért nem vállalunk felelősséget, azt a Megrendelőt terheli. Mint például: hegesztési zárványos kicsapódás, lyukas hegesztésből adód felületi sérülés, pontatlan csiszolásból adódó esztétikai hibák. A mélyen szórt szemcseszórásból adódó felületi, esztétikai hibákért nem vállalunk felelősséget, azt a Megrendelőt terheli. A járulékos költségekért a Kivitelező nem vállal felelősséget, azt a Megrendelőt terheli.
Tulajdonjog fenntartása: Az áru az ellenérték kiegyenlítéséig a Green Plan Energy KFT. tulajdona.
Készre jelentés: A készre jelentéssel a Vállalkozó szerződéses kötelezettségét teljesítette abban az esetben, ha átvételre a Vállalkozó telephelyén kerül sor. Amennyiben az átvétel a vállalkozó telephelyén történik, úgy az átvételt a szállítólevél igazolja. Akár a Vállalkozó, akár a Megrendelő telephelyén történik az átvétel, ez 8 és 16 óra között bonyolítható le. Ettől eltérő időpontba tervezett átvétel esetén a Megrendelőnek ezt írásban jelezni kell. Abban az esetben, ha a Megrendelő nem veszi át az árut (függetlenül a tervezett átvétel helyétől) a készre jelentést követő 3 munkanapon belül, úgy jogosult a Vállalkozó a számla kibocsátására.
Fizetési feltételek: A rendelés visszaigazolásában vagy az egyedi szerződésben vagy keretszerződésben rögzített fizetési feltételek mérvadóak a Megrendelő és a Vállalkozó számára is. A Vállalkozó szerződésszerűen kiállított számláin feltüntetett fizetési feltételek az érvényesek abban az esetben, ha ez a felek közti megállapodásnak és a visszaigazolásban foglaltaknak megfelel.
Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Vállalkozó részére a 2013. évi V. tv. 6:155. § (1) szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni.
Fizetési késedelme esetén a jogi személy Megrendelő behajtási költségátalány fizetésére is köteles, melynek összegét jogszabály határozza meg (2013. évi V. tv. 6:155. § (2) bekezdés).
Határidőn túli fizetés esetén ezen felül a Vállalkozó a késedelemmel kapcsolatos valamennyi költséget (fizetési felszólítás, inkasszó, ügyvédi felszólítás, peres eljárás) a Megrendelőre terhelheti. Amennyiben a Megrendelőnek 15 napon túli lejárt tartozása van, úgy a megrendelt termékek gyártása, kiszállítása szüneteltethető a lejárt számla kiegyenlítéséig.
A Vállalkozót a vállalkozói díj és a költségek biztosítására zálogjog illeti meg a Megrendelőnek azokon a vagyontárgyain, amelyek a vállalkozási szerződés következtében birtokába kerültek.(2013. évi V. tv.6:246. §)
Első megrendelés esetén a Vállalkozó készpénzes fizetést vagy az átadás előtti utalásos fizetést köthet ki.
Vevői lejárt tartozása esetén a Vevő esetleges következő megrendelését is befogadja a Vállalkozó, de a gyártást nem köteles megkezdeni. A raklapokat és egyéb csomagolóanyagot a Vállalkozó önköltségi áron számlázza le a Megrendelőnek.
A vállalkozási díj: A Vállalkozó a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott ajánlat, illetve műszaki terv figyelembevételével elkészített költségvetésben feltüntetett ár a vállalkozói díjon felül tartalmazza a teljesítése előre látható összes költségét, így a beépítendő, felhasználandó anyagok árát is. Az ezen felül szükségessé váló kiadásait Vállalkozó számla ellenében, a záró elszámolás keretében jogosult érvényesíteni.
A Megrendelő fizetés visszatartásával vagy beszámítással semmilyen jogcímen sem élhet.

Banki utalással fizetés esetén a Megrendelő fizetési kötelezettsége a Vállalkozó bankszámláján történő jóváírással válik teljesítetté. Az utalás, illetve a jóváírás tényét a Felek egymásnak – kérés esetén – igazolni kötelesek.

Szerződésszegés

Szerződésszegésnek minősül bármely kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradása.
A sérelmet szenvedett fél a saját esedékes szolgáltatása/ellenszolgáltatása arányos részének visszatartására jogosult a másik fél teljesítéséig vagy megfelelő biztosíték nyújtásáig.
Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.
A Vállalkozó nem felel a közvetett károkért, így különösen, de nem kizárólagosan az elmaradt haszonért, vagy termelés kiesésért.

Lehetetlenülés:
Ha a teljesítés lehetetlenné vált a szerződés megszűnik.
Ha a teljesítés a Megrendelő érdekkörében felmerült okból válik lehetetlenné, a Vállalkozó mentesül a kötelezettség alól és követelheti teljes kárának megtérítését, ide értve az elmaradt hasznot is.
Ha a lehetetlenülés a Vállalkozónak közvetlenül felróható okból következett be, a Megrendelő az ebből eredő közvetlen kárának megtérítését igényelheti.
Ha a teljesítés lehetetlenné válásáért egyik fél sem felelős, a szerződés megszűnésének időpontját megelőzően nyújtott szolgáltatás pénzbeni ellenértékét meg kell téríteni. Ha a már teljesített pénzbeni szolgáltatásnak megfelelő ellenszolgáltatást a másik fél nem teljesítette, a pénzbeni szolgáltatás visszajár.
Ha a teljesítés lehetetlenné válásáért mindkét fél felelős, a szerződés megszűnik, és a felek a lehetetlenné válásból eredő kárukat a közrehatás arányában követelhetik egymástól.

Teljesítés megtagadása
Ha valamelyik fél a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, a másik fél választása szerint a késedelem vagy a szolgáltatás lehetetlenné válásának jogkövetkezményeit kell alkalmazni.
Hibás teljesítés: A Vállalkozó hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Vállalkozó, ha a Megrendelő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
A megrendelő köteles a beépítés előtt az anyagot ellenőrizni annak érdekében, hogy az esetleges hibás festés minőségellenőri jelzése alapján beazonosíthatóak és visszavezethetőek legyenek az elvégzett munkafázisok a munkalap alapján, valamint hogy az esetleges hibás termék ne kerüljön beépítésre.

A Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles azt a Vállalkozóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felel.

A garanciális hibával rendelkező terméket a hiba észrevételének helyén, vagy a felhasználás helyszínén, érintetlenül, az észlelés szerinti tárgypozícióban kell szemrevételezésre bocsátani valamint, fényképes dokumentációt és jegyzőkönyvet készíteni. A termék elmozdítása ellehetetleníti a problémáért felelős fél szemrevételezését, ezért az garanciavesztéssel járhat.

Amennyiben egyértelműen megállapítható a vállalkozó részéről a hibás teljesítés, úgy a vállalkozó a terméket javítja vagy amennyiben nem javítható, úgy esetlegesen újrafesti.
A Vállalkozót ebben az esetben kizárólag a javítás, vagy újrafestés kötetezettsége és költsége terheli, esetleges járulékos költségek (pl. le- és felszerelés költsége, szereléssel okozott károk, szállítás költsége…stb.) a vállalkozót nem terhelik.

Nagyobb projektek kivitelezésénél előfordulhat több vállalkozó munkavégzése, ezért ebben az esetben a beépítés után jelentkező esetleges porfestési hibákra semmilyen garanciális, szavatossági igény nem érvényesíthető, mivel a beépítés után a festés eredete már nem visszavezethető.

Titoktartás, adatkezelés

Felek kijelentik, hogy a Szerződés megkötése és teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot időbeli korlátozás nélkül megőrzik, azt nyilvánosságra –eltérő eseti megállapodás hiányában – nem hozzák, nem használják fel, nem teszik hozzáférhetővé, kivéve, ha ez hatósági vagy bírósági eljárásban elengedhetetlenül szükséges. Felmentés e tekintetében a Vállalkozó/Megrendelő mindenkori képviselője jogosult megadni.
Felek vállalják, hogy a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Szerződéssel összefüggésben semmilyen sajtónyilatkozatot nem tesznek.
Felek megállapodnak, hogy a Szerződés megkötése, illetve teljesítése során tudomásukra jutott személyes adatokat csak a szükséges ideig – de legfeljebb a jótállási idő végéig – kezelik.
A Felek vállalják, hogy kérés esetén a másik Felet érintően kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról tájékoztatást adnak.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben fizetési kötelezettségének (fizetési kötelezettségeinek) határidőben nem tesz eleget, úgy Vállalkozó jogosult a követelése érvényesítése céljából, az ahhoz szükséges személyes adatait harmadik személy részére átadni. Ehhez Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul.

Egyéb rendelkezések

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződésből eredő jogvitáikat megkísérlik elsődlegesen békésen, közvetlen tárgyalások útján rendezni. Amennyiben ekként a tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül a Felek nem tudnak egyezségre jutni, úgy értékhatártól függően kikötik a Miskolci Járásbíróság, illetve a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Az ÁSZF hatályba lépésének időpontja: 2021. augusztus 13.

Dojcsák Ádám

+36 30 974 5960
dojcsak.adam@greenplan.hu

Németh Róbert

+36 20 248 5435
nemeth.robert@greenplan.hu

Green Plan
Porfestő Üzem

3600 Ózd, Ipari Park, hrsz. 11048